Algemene Voorwaarden Sophisticated Lily
(stationery webshop)

(versie september 2018)


Sophisticated Lily is een eenmanszaak gedreven door Stonne Moerdijk en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60363096. BTW-nummer: NL195586141B02.

Sophisticated Lily werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder bovenstaand nummer.

Sophisticated Lily
Koningstraat 162 (let op! Dit is geen bezoekadres)
1432 PM Aalsmeer
www.sophiticated-lily.com
info@sophisticated-lily.com tel. 06 – 14 24 03 48
Per SMS of Whatsapp bericht bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur, of stuur een email naar info@sophisticated-lily.com

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden komen een aantal begrippen voor die we hieronder uitleggen:

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan
1.2 Dag: kalenderdag;
1.3 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.5 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Sophisticated Lily ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
1.6 Opdrachtgever:
a. de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (in deze algemene voorwaarden ook wel opdrachtgever, particulier of opdrachtgever genoemd),
b. dan wel de (rechts)persoon - ook bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de eenmanszaak of vof - met wie Sophisticated Lily een overeenkomst sluit (in deze algemene voorwaarden ook wel zakelijke klant genoemd);
1.7 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Dit alles in het kader van een door Sophisticated Lily georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten (zoals de webshop), tot en met het sluiten van de overeenkomst.
1.8 Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e -mail, Whatsapp en social media of andersoortige geautomatiseerde communicatie.
1.9 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.10 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Sophisticated Lily;
1.11 Partijen: Sophisticated Lily en opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
- elk aanbod van Sophisticated Lily; en
- op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand); en
- alle bestellingen tussen partijen.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zowel opdrachtgever als natuurlijk persoon of rechtspersoon. Herroepingsrecht is slechts van toepassing op overeenkomsten tussen Sophisticated Lily en opdrachtgever, zijnde een opdrachtgever. Artikelen 6 en 7 zijn dan ook slechts van toepassing op een opdrachtgever.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een opdrachtgeer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Sophisticated Lily zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen worden toegezonden.
2.5 Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.6 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.7 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
2.8 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.9 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Een aanbod kan op de volgende wijze gedaan worden:
- Per offerte;
- Via e-mail;
- Via de website/webshop;
- Telefonisch/mondeling.
3.2 Als een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of offerte vermeld.
3.3 Het aanbod is vrijblijvend. Sophisticated Lily heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
3.5 Als Sophisticated Lily gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sophisticated Lily niet. Sophisticated Lily kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.6 Een gedaan aanbod of een offerte, gelden niet automatisch voor toekomstige offertes of opdrachten.
3.7 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.8 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Sophisticated Lily de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd (bestelgeschiedenis), en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
- de manier waarop de opdrachtgever door hem - in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens - kan controleren en indien gewenst herstellen (voor het sluiten van de overeenkomst);
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de Sophisticated Lily zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4).
4.2 Als de opdrachtgever het aanbod langs telefonische of elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sophisticated Lily meteen de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit doet Sophisticated Lily langs elektronische weg. 
4.3 Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Sophisticated Lily is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
4.4 Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sophisticated Lily passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
Als de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.5 Sophisticated Lily kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit geldt ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
4.6 Als Sophisticated Lily op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.7 Sophisticated Lily zal bij het product aan de opdrachtgever de volgende informatie meesturen (schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager):
a. het postadres van de vestiging van de Sophisticated Lily waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 3 lid 6 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Sophisticated Lily deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
4.8 Als er sprake is van een duurtransactie, is hetgeen in artikel 4.7 staat slechts van toepassing op de eerste levering.
4.9 Iedere overeenkomst wordt aangegaan, indien er voldoende beschikbaarheid van de betreffende product is. Dit is een opschortende voorwaarde, wat inhoudt dat de overeenkomst tot stand komt als daadwerkelijk blijkt dat het product beschikbaar is.

Artikel 5. Reclame en herroepingsrecht zakelijke klant

5.1 Dit artikel is slechts van toepassing op een overeenkomst tussen de ondernemer en een zakelijke klant. Voor een overeenkomst tussen de ondernemer en een opdrachtgever zijn artikelen 6 en 7 van toepassing.
5.2 Opdrachtgever is verplicht de geleverde producten te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is afgesproken.
5.3 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
5.4 Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als opdrachtgever van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Sophisticated Lily verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5.6 Als de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 6. Herroepingsrecht opdrachtgever

NB. Dit artikel geldt enkel voor opdrachtgevers, zijnde een opdrachtgever.

Bij levering van producten geldt:
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in:
a. op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever; of
b. een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan Sophisticated Lily bekendgemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sophisticated Lily.
6.3 Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.4 Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor herroeping).
6.5 Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de opdrachtgever verplicht het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.6 Als de opdrachtgever na afloop van de in artikel 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Sophisticated Lily heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Als de opdrachtgever al een bedrag heeft betaald, zal Sophisticated Lily dit bedrag zo spoedig mogelijk, of in ieder geval binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Sophisticated Lily of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
7.3 Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt, tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7.4 Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf, de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
7.5 Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor waardevermindering van het product wanneer door Sophisticated Lily niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht vóór het sluiten van de koopovereenkomst, is verstrekt.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Sophisticated Lily kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor (zoals bedoeld in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek).
8.2 Specifiek wordt het herroepingsrecht uitgesloten voor een consumentenkoop die persoonsgebonden is en/of speciaal voor de consument is vervaardigd (zoals bedoeld in artikel 6:230p, sub f, onder 1, van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 9. Duurovereenkomsten

9.1 De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die is bedoeld voor het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen. De overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand moeten wel in acht worden genomen.
9.2 De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten tegen het einde van die overeenkomst opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
9.3 Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die strekken tot het geregeld afleveren van producten, worden stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd. Deze geven de opdrachtgever het recht na de eerste periode te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.
9.4 Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar, mogen door de opdrachtgever na een jaar te allen tijde worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 10. De prijs

10.1 De prijzen van de aangeboden producten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
10.2 In afwijking van het vorige lid, kan Sophisticated Lily producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Sophisticated Lily geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan, als Sophisticated Lily dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
10.5   De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
10.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van (kennelijke) druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de Sophisticated Lily niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
10.7   Hetgeen in dit artikel is geregeld, geldt niet voor zakelijke klanten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Sophisticated Lily in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Sophisticated Lily totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Sophisticated Lily gesloten overeenkomst(en) is nagekomen. Onder deze verplichtingen vallen onder meer de koopsom, eventuele op basis van deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
11.2 Door Sophisticated Lily geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen bedoeld in dit artikel, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De opdrachtgever moet alles doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sophisticated Lily veilig te stellen.
11.5 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Sophisticated Lily daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.6 In het geval Sophisticated Lily de in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sophisticated Lily (en door Sophisticated Lily aan te wijzen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sophisticated Lily zich bevinden . Sophisticated Lily is dan bevoegd deze producten terug te nemen.

Artikel 12. Conformiteit en Garantie

12.1 Sophisticated Lily vindt dat de opdrachtgever recht heeft op een goed product en moet voldoen aan:
a. de overeenkomst;
b. de in het aanbod vermelde specificaties;
c. aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid; d. en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2 Indien het product naar de mening van de opdrachtgever niet voldoet, geldt hetgeen onder artikel 12.

Artikel 13. Levering en uitvoering

13.1 Sophisticated Lily vindt het belangrijk om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Sophisticated Lily kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Sophisticated Lily zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, bericht. Dit bericht gebeurt in ieder geval binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst.
13.5 De opdrachtgever zijnde een opdrachtgever heeft in het bepaalde in artikel 10.4 het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft dan helaas geen recht op een schadevergoeding.
13.6 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
13.7 In geval van ontbinding, zal Sophisticated Lily het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 14. Betaling

14.1 Sophisticated Lily vraagt van de opdrachtgever dat de verschuldigde bedragen vooraf worden voldaan.
14.2 Een consument als opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tevens achteraf te betalen, tenzij Sophisticated Lily maximaal 50% vooraf in rekening brengt.
14.3 Bij de afname van grotere oplagen is facturatie met betaling achteraf (wel met aanbetaling) met een opdrachtgever (geen consument zijnde) bespreekbaar. Alleen Sophisticated Lily heeft het recht te bepalen of dit wordt toegepast en onder welke voorwaarden.
14.4 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Sophisticated Lily te melden.
14.5 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever, heeft de Sophisticated Lily het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen, tenzij er wettelijke beperkingen gelden.

Artikel 15. Privacy, AVG

15.1 Sophisticated Lily houdt zich aan de privacyregels voor het verwerken van persoonsgegevens die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld.
15.2 Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van Sophisticated Lily op www.sophisticated-lily.com/privacyverklaring.

Artikel 16. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 In het geval er sprake is van een klacht over Sophisticated Lily, dan dient de opdrachtgever deze klacht schriftelijk in te dienen bij Sophisticated Lily
16.2   Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
16.3 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
16.4 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16.5 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.6 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

BIJLAGE 1

Modelformulier voor herroeping - Klik hier om het formulier als PDF te downloaden

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Retour adres (let op, de kosten voor retourneren zijn voor jezelf):

Sophisticated Lily
Koningsstraat 162
1432 PM  AALSMEER

Meld je retour aan door een email te sturen naar info@sophisticated - lily.com O.V.V. je ordernummer en reden van je retourzending.

Ik/Wij* deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende (online) producten herroep/herroepen (*)

De bestelling is gedaan op …………………...................[datum] (*) /
ontvangen op ………………..[datum](*)

Het ordernummer van de bestelling: ................................ (je hebt via de
e-mail een bevestiging van je order ontvangen, vul het ordernummer in).

Mijn gegevens (vul je gegevens in):
Naam: ...................................................................
Adres: ..................................................................
Postcode en Woonplaats: .....................................
IBAN bankrekeningnummer (waarmee je via IDEAL hebt betaald):
....................................................................................
Telefoonnummer: ........................................................

Reden van retourzending: ...........................................

…………………….. [datum ondertekening]

…………………….. [Handtekening van opdrachtgever(s)}

(*) Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Klik hier om de Algemene voorwaarden als PDF te downloaden.

© 2018 - 2021 Sophisticated Lily | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel